http://4238-ch4-v53.uzlove.life Share To You

JLPTN2-文法 / 51、(ただ)~のみならず មិនត្រឹមតែ~តែប៉ុណ្ណោះ

~のみならず

មិនត្រឹមតែ~តែប៉ុណ្ណោះ


~だけではなくほかにも(言葉ことば


N + (である)

けい

けい+である    

V普通形ふつうけい


① 「のみならず」ので「~だけでなく、範囲はんいはもっとおおきくほかにもおよぶ」といたいときに使つかう。

ក្នុងរូបរាង 「のみならず」ប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើងចង់និយាយថា “មិនត្រឹមតែ~ បរិវេណគឺលាតសន្ឋឹងទៅធំជាងនេះ”

② あとぶんには「も・で・さえ」などがよく使つかわれる。

ប្រយោគខាងក្រោយ តែងតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញាប់ ជាមួយ「も / で / さえ 」 ជាដើម

③ このかたには、ほかに「ただ~のみならず、ひとり~だけでなくひとり~のみならず」などがある。

នៅមានរបៀបនិយាយបែបផ្សេងទៀត ដូចជា 「ただ~のみならず」/「ひとり~だけでなく」/「ひとり~のみならず」

④ 「ひとり~のみならず」はとく言葉的ことばてき

「ひとり~のみならず」ជាពាក្យសសេរ

1、黒沢監督くろざわかんとく映画えいが日本国内にほんこくないのみならず海外かいがいでもたか評価ひょうかている。

រឿងកុនរបស់អ្នកដឹកនាំរឿងលោកKurozawa  មិនត្រឹមតែក្នុងប្រទេសជប៉ុនទេ សូម្បីតែនៅបរទេសក៏ទទួលបានការវាយតម្លៃខ្ពស់


 2、この機械きかい性能せいのうのみならず操作そうさ簡単かんたんだ。

ម៉ាសីុននេះ មិនត្រឹមតែមានសមត្ថភាពល្អទេ ថែមទាំងការបញ្ជាក៏មានភាពងាយស្រួល


 3、木村教授きむらきょうじゅすぐれた研究者けんきゅうしゃであるのみならず立派りっぱ教育者きょういくしゃでもある。


លោកសាស្ត្រចារ្យKimura មិនត្រឹមតែជាអ្នកស្រាវជ្រាវដ៏ពូកែនោះទេ ក៏ជាអ្នកអប់រំដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែរ


 4、かれ交通事故こうつうじここし、自分じぶん右足みぎあしうしなったのみならず相手あいてにもおおけがわせてしまった。

គាត់មិនត្រឺមតែធ្វើអោយខ្លួនឯងបាត់បងជើងឆ្វេងដោយសារការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍របស់គាត់នោះទេ គាត់ក៏ធ្វើអោយភាគីម្ខាងទៀតរងរបួសធ្ងន់ផងដែរ


 5、あのくに気候きこうおだややかであるのみならず人々ひとびと親切しんせつなのでみやすい。

ប្រទេសនោះ មិនត្រឹមតែមានអាកាសធាតុស្ងប់ស្ងាត់ល្អនោះទេ មនុស្សម្នាក់នៅទីនោះក៏ចិត្តល្អទៀត ដូច្នេះហើយងាយស្រួលរស់នៅ


 6、今度こんど新車しんしゃはただ機能的きのうてきであるのみならず、デザインにおいてもすぐれている。

ឡានថ្មីលើកនេះ មិនត្រឹមតែមានមុខងារល្អនោះទេ នៅលើផ្នែករចនាម៉ូតក៏អស្ចារ្យដែរ


7、山田たまださんは出張先しゅっちょうさきでトラブルをこしたのみならず部長ぶちょうへの報告ほうこくおこった。

លោកYamada មិនត្រឹមតែបង្ករអោយមានបញ្ហា នៅកន្លែងចុះបេសកកម្មទេ ថែមទាំង គេចពីការរាយការណ៍ទៅប្រធានផ្នែកទៀត


8、この不景気ふけいきでは、ひとり中小ちゅうしょう企業きぎょうのみならず大企業だいきぎょうでも経費けいひけず必要ひつようがある。

ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចមិនល្អនេះ មិនត្រឹមតែសហគ្រាសតូចមធ្យមទេ សូម្បីតែសហគ្រាធំ ក៏ចាំបាច់កាត់ចោលនូវ ការចំណាយ


9、つま外見がいけんのみならずこころもきれいな女性じょせいだ。

ប្រពន្ឋរបស់ខ្ញុំ ជានារី ដែលមិនត្រឹមតែសម្រស់ខាងក្រៅស្អាតនោះទេ ថែមទាំង មានទឹកចិត្តល្អទៀតផង


10、あの先生せんせいおしかたがうまいのみならず親切しんせつだ。

លោកគ្រូនោះ មិនត្រឹមតែមានរបៀបបង្រៀនដែលពូកែទេ ថែមទាំង ចិត្តល្អទៀតផង


11、ワンピースは日本にほんのみならず外国がいこくでもよくられている。  

One piece​ មិនត្រឹមតែ នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន នោះទេ ថែមទាំង នៅក្រៅប្រទេសក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនទៀតផង