http://4238-ch4-v53.uzlove.life Share To You

JLPTN4-文法 / 〔JLPTN4〕~てある

មានធ្វើ~រួចហើយ/ឃើញមានធ្វើ~រួចហើយ
(បង្ហាញពីសកម្មភាពដែលមានស្រាប់)

① だれかがなに目的もくてきがあってその行為こういおこない、その行為こうい結果けっかのこっていることをあらわ文型ぶんけい。「〜ておく(準備じゅんび)」の結果けっかが「〜てある」。
→នេះជាទម្រង់វេយ្យាករណ៍ដែលបង្ហាញពីទង្វើណាមួយដែលនរណាម្នាក់បានធ្វើក្នុងគោលបំណងអ្វី ហើយបានបន្សល់ទុកនូវលទ្ឋផលមួយនោះ ។យើងអាចនិយាយថា គឺជាលទ្ឋផលនៃទម្រង់"ធ្វើអ្វីទុកមុន" បានទៅជា"~てある"។
 
② 動詞どうし他動詞たどうしる。
→កិរិយាសព្ទ័គឺជាកិរិយាសព្ទ័សកម្ម។
 
③ 副詞ふくし「もう/すでに」がよく前項ぜんこう呼応こおうします。
→ភាគច្រើនគឺមានគុណកិរិយា「もう/すでに」នៅពីខាងមុខ។
 
れい
もう準備じゅんびてありますから、安心あんしんしてください。
→ដោយសារតែមានរៀបចំរួចហើយ ដូច្នេះ សូមកុំបារម្ភ(ស្ងប់ចិត្ត)។

1、
教室きょうしつに 地図ちず貼ってあります
ឃើញមានបិតផែនទីនៅថ្នាក់រៀនរួចហើយ
(មានន័យថាយើងជាអ្នកបិតទុកមុនក៏ថាបាន មានអ្នកផ្សេងបិតក៏ថាបាន ប៉ុន្តែបិតក្នុងគោលបំណងណាមួយ)
 
2、
冷蔵庫れいぞうこにビールがやしてあります
ឃើញមានក្លាសសេស្រាបៀនៅទួរទឹកកករួចហើយ
 
3、
えきかべに、いろいろなポスターがってある
→នៅតាមជញ្ជាំងស្ថាន៏យរថភ្លើង គឺឃើញមានបិទនូវPosterជាច្រើន។
 
4、
4、わたしもう夏休なつやすみの計画けいかく表をつくってあります
→ខ្ញុំមានបានបង្កើតតារាងគំរោងវិស្សមកាលរដូវក្តៅរួចជាស្រេច
 
5、来週らいしゅう出張しゅっちょう、チケットとホテルはもう予約よやくして ありますから、心配しんぱいいりません。
→ការចុះបេសកកម្មសប្តាហ៍ក្រោយ សំបុត្រ និង សណ្ឋាគារ ខ្ញុំបានកក់រួចអស់ហើយ ដូច្នេះមិនចាំបាច់បារម្ភទេ។
 
6、
A: そろそろかえりましょうか? 
B: お会計かいけいは?
A: もうはらってありますから、大丈夫だいじょうぶです。
A: តោះ!ល្មមដល់ម៉ោងទៅវិញហើយអី?
B: ចុះគិតលុយនោះ?
A: ខ្ញុំបានបង់រួចអស់ហើយ មិនអីទេ។
 
7、
つくえうえにケーキがいてある。あとで誕生たんじょうパーティーでもするのかな。
ឃើញមានទុកនំខេកលើតុ ។តើបន្តិចទៀត ធ្វើកម្មវិធីខួបកំណើតមែនទេ?
 
8、 
かべかざってある
→នៅលើជញ្ជាំងឃើញមានតុបតែរូបថត។
 
9、
つくえうえにメモがいてあった
ឃើញមានទុកក្រដាសកត់ចំណាំនៅលើតុ។
 
10、
財布さいふ椅子いすうえいてありますよ。
→កាបូបលុយគឺមានទុកលើកៅអីហើយ។
 
11、
こたえは200ページにいてあります
→ចម្លើយ គឺមានសរសេរនៅទំព័រទី200។
 
12、
ホテルはもう予約よやくしてあります
→សណ្ឋាគារ គឺមានធ្វើការកក់រួចហើយ
 
13、
このパソコンはだれでも使つかえるように設定せっていしてあります
→កុំព្យូទ័រនេះ គឺមានការកំណត់ហើយស្រាប់ ដើម្បីអ្នកណាក៏អាចប្រើប្រាស់បាន។
 
14、
ビールがってあるから、とも だちがきゅういえても大丈夫だいじょうぶだ。
→ខ្ញុំមានទិញស្រាបៀរួចស្រាប់ ដូច្នេះ ទោះបីជាមិត្តភក្តិមកលេងភ្លាមៗ ក៏មិនអីដែរ។
 
15、
もうみせ予約よやくはしてありますから、仕事しごとわったひとから各自かくじてんかってください。
→ខ្ញុំមានធ្វើការកក់ហាងជារួចស្រាប់ហើយ ដូច្នេះ សូមទៅកាន់ហាងរៀងៗខ្លួនចាប់ពីអ្នកធ្វើការចប់មុន។
 
16、
みなさんの教科書きょうかしょにはだれほんかわかるように名前なまえいてありますか。
→ដើម្បីអោយដឹងថារបស់អ្នកណានោះ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានបានសរសេរឈ្មោះហើយស្រាប់លើសៀវភៅពុម្ពរបស់អ្នកទាំងអស់ដែរឬទេ?
 
17、
教室きょうしつかべには、色々いろいろ日本にっぽんのポスターがってあります
→នៅលើជញ្ជាំងក្នុងថ្នាក់រៀន គឺឃើញមានបិតនូវPoster ផ្សេងៗស្តីអំពីប្រទេសជប៉ុន។