JLPTN4-文法 / 〔JLPT-N4〕~か

ថាតើ.....

① 二つふたつぶんをつなぐかたち疑問ぎもんことばがあるときは「~か」を使うつか 
→ប្រើសម្រាប់ភ្ជាប់ប្រយោគពីរ នៅពេលដែលមានពាក្យសំណួរគេប្រើប្រាស់「~か」។
 
② あと動詞どうしおぼえる/わすれる//わかる///調しらべる/相談そうだんする/心配しんぱいする/かぞえるなどある
→កិរិយាសព្ទ័ដែលមកពីក្រោយនៃវេយ្យាករណ៍「~か」នេះ ច្រើនតែជាពាក្យដូចជា "ចងចាំ","ភ្លេច","ស្គាល់","យល់","មើល","ស្តាប់","ស្រាវជ្រាវ","ពិភាក្សា","បារម្ភ","រាប់"ជាដើម ។

名詞めいし(なの)
V(辞書形・た形・ない形)+(なの)
形容詞けいようし
形容詞けいようし+なの

名詞めいし(なの)

1、 
どれがわたしかさ、わからなくなりました。
→ខ្ញុំលែងដឹងថាតើមួយណាជាឆ័ត្ររបស់ខ្ញុំហើយ។ 

形容詞けいようし

1、
レポートはなん文字もじけばいいおしえてください。
→សូមប្រាប់ខ្ញុំផងថាតើរបាយការណ៍គួរសរសេរប៉ុន្មានអក្សរដែរ។
 
2、
どっちのみちえらべばいいわかりません。
→ខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំគួរតែជ្រើសរើសយកផ្លូវមួយណាទេ។
 
3、
結婚けっこんいわいはなにがいいはなしています。
→ខ្ញុំកំពុងនិយាយគ្នាថាតើគួរអោយអ្វីជាអំណោយជូនពរពេលរៀបការរបស់គេ។
 
4、
だれ一番いちばんかっこいいおしください
→សូមប្រាប់ខ្ញុំថាតើអ្នកណាដែលសង្ហារជាងគេ។
 
5、
どのホテル一番いちばんいい友達ともだち相談そうだんます
→ខ្ញុំនឹងនិយាយជាមួយនឹងមិត្តភក្តិ ហើយសម្រេចចិត្តថាតើសណ្ឋាគារមួយណាដែលល្អ ជាងគេ។

形容詞けいようし+なの

 1、
いつひまおしください
→សូមប្រាប់ខ្ញុំថាតើពេលណាមានពេលទំនេរ។
 
2、
アメリカどんな土産みやげ有名ゆうめいわかりませ
→ខ្ញុំមិនដឹងថាតើ នៅអាមេរិកមានវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍បែបណាដែលមានឈ្មោះល្បីនោះទេ។

V辞書じしょけいけいないけい

1、
パンダはなに食べるた  、しっていますか。
→អ្នកដឹងទេថាតើសត្វខ្លាឃ្មុំផេនដាស៊ីអ្វីដែរ?
 
東京とうきょうえき行きい のバスはどこから出るで 教えおし  てください。
→សូមប្រាប់ខ្ញុំតិចមើលថាតើរថយន្ដក្រុងដែលទៅសា្ថនីយ៍រថភ្លើងក្រុងតូក្យូចេញពីកន្លែងណាដែរ។
 
3、
あのときははなに言っい 思い出せおも  だ  ません。
→ខ្ញុំមិនចំាថាតើពេលនោះម្ដាយម៉ាក់បាននិយាយអ្វីខ្លះនោះទេ។
 
4、
夏休みなつやす  旅行りょこうするつもりです。でもまだ、どこに行くい 決めき ていません。
→ខ្ញុំមានបំណងដើរលេងនៅវិស្សមការរដូវក្ដៅ។ប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចថាតើទៅណានៅឡើយនោះទេ។
 
5、
どうわたしおこいるわかってる
→មានដឹងអត់ថាតើហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំខឹង ?
 
6、
どうやってベッドうごかしおしくれる
→តើអ្នកអាចជួយប្រាប់ខ្ញុំបានទេថាតើ គ្រែនេគេកំរើកវាយ៉ាងដូចម្តេចទៅ?
 
7、
あなただれどうやっここだれわからない
→គ្មានអ្នកណាដឹងថាតើអ្នកជាអ្នកណា ហើយមកទីនេះបានយ៉ាងដូចម្តេចនោះទេ។
 
8、
なにこってる自分じぶん権利けんりある
→ខ្ញុំមានសិទ្ធិក្នុងការដឹងថា តើមានរឿងអ្វីកើតឡើង ។
 
9、
あなた自分じぶんなにいるわかっいる
→អ្នកឯងមានដឹងថាតើខ្លួនឯងកំពុងធ្វើអ្វីទេ?
 
10、
いつあめからないから、かさっていったほうがいいよ。
→ដោយសារតែយើងមិនដឹងថាតើពេលណាភ្លៀងធ្លាក់ ដូច្នេះហើយយល់ល្អយកឆ័ត្រទៅតាមទៅ។
 
11、
先生せんせいがどこにいるりません。
→ខ្ញុំមិនដឹងថាតើលោកគ្រូឥលូវនៅឯណានោះទេ។
 
12、
昨日きのうよる、ビールをなんばいんだおぼえていません。
→ខ្ញុំមិនចាំសោះថាតើយប់មិញ ខ្ញុំបានផឹកអស់ប៉ុន្មានកែវទេ។
 
 
13、
この料理りょうりどうやってつくってますか。
→អ្នកដឹងទេ ថាតើម្ហូបនេះគេធ្វើបានយ៉ាងដូចម្តេច?
 
14、
漢字かんじいつ日本にほんます
→អ្នកដឹងទេថាតើ អក្សរកាន់ជីមកប្រទេសជប៉ុនតាំងពីពេលណា?
 
15、
この映画えいが大好だいすもう何回なんかいおぼませ
→ខ្ញុំចង់ចូលចិត្តរឿងកុននេះណាស់ ខ្ញុំមិនចាំថាតើខ្ញុំបានមើលប៉ុន្មានហើយនោះទេ។
 
16、
わたしたちはじめてったのはいつおぼていますか。
→តើអ្នកនៅចាំទេ ថាតើពួកយើងបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅពេលណា?
 
17、
明日あした何時なんじ出発しゅっぱつする先生に聞きましょう。
→តោះ! ទៅសួរលោកគ្រូមើលថាតើស្អែកចេញដំណើរម៉ោងប៉ុន្មាន ។
 
18、
昨日きのうなにおぼます
→តើអ្នកចាំទេ ថាតើម្សិលមិញបានញ៉ាំអ្វី?
 
19、
何時なんじ部長ぶちょう飛行機ひこうき到着とうちゃくする調しらます
→ខ្ញុំនឹងស្រាវជ្រាវថាតើ យន្តហោះលោកប្រធានផ្នែកនឹងមកដល់នៅម៉ោងប៉ុន្មាន។
 
20、
どうしてデートおく説明せつめいください
→សូមពន្យល់ខ្ញុំមកថាតើហេតុអ្វីបានជាមកយឺត។