JLPTN4-文法 / 〔JLPT-N4〕~ができる/~ことができる

អាចធ្វើអ្វី១ ឬ ចេះធ្វើអ្វី១

名詞めいし+ができる
V辞書形じしょけい+こと+ができる

① ~する能力のうりょくがある。→អាចធ្វើអ្វី១

② Vこと使つかえる動詞どうし意志いし動詞どうしかぎます以下いかよう意志いし動詞どうし使つかませ
កិរិយាសព្ទ័ដែលអាចប្រើប្រាស់ទៅល់ទម្រង់「Vこと」គឺបានតែកិរិយាសព្ទ័សកម្មឬ ឆន្ទះប៉ុណ្ណោះ ។កិរិយាសព្ទ័អឆន្ទះដូចខាងក្រោម គឺមិនអាចប្រើប្រាស់បាននោះទេ។
わかる យល់
  ត្រូវការ
つかれる ហត់
まれるកើត
くも  មេឃស្រទុំ
  (ផ្កា)រីក
  (ភ្លៀង)ធ្លាក់
はじまる ត្រូវបានចាប់ផ្តើម
まる ត្រូវបានបិទ
れる មេឃស្រលះ
かかる អស់ ឬ ចំណាយ(ពេលវេលា ឬលុយ)
 
れい
×あしたあめことできませ

1、
わたしくるま運転うんてんできます
→ខ្ញុំអាចបើកឡាន។(ខ្ញុំចេះបើកឡាន)
 
2、
リンさんは日本語にほんごはなことができます
→លោករីនអាចនិយាយភាសាជប៉ុ។
 
3、「場所ばしょがどこかわかりますから、一人ひとりことができます
→ខ្ញុំអាចទៅម្នាក់ឯងបាន ដោយសារតែខ្ញុំស្គាល់កន្លែងនឹង នៅកន្លែងណា។
 
4、
わたし日本語にほんご英語えいご中国語ちゅうごくごはなことできます
→ខ្ញុំអាចនិយាយភាសាចិន ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាជប៉ុនបាន ។
 
5、
わたしピアノことできます
→ខ្ញុំចេះលេងព្យាណូ។
 
6、
納豆なっとうべること出来できます
→តើអ្នកចេះញ៉ាំសណ្តែកសៀងណាត់តូដែរឬទេ?
 
7、
わたし日本語にほんご英語えいご中国語ちゅうごくごはなことできます
→ខ្ញុំអាចនិយាយភាសាជប៉ុន ,ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាចិនបាន។
 
8、
みなさんいくつからことできます
→តើអ្នកទាំងអស់គ្នា អាចសរសេរអក្សរកាន់ជីបានប៉ុន្មាតួដែរ?
 
9、
田中たなかさん10km以上いじょうおよことできます
→លោកតាណាកាអាចហែលទឹកបានជាង10ម៉ែត្រ។
 
10、
この掃除機そうじきは、どんなちいさいゴミでも掃除そうじすることができます
→ម៉ាស៊ីនសំអាតនេះ ទោះបីសំរាមតូចប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ក៏អាចសំអាតបានដែរ។
 
11、
わたしはソファでことができません
→ខ្ញុំមិនអាចគេងនៅសាឡុងបានទេ។
 
12、
わたし以前いぜん納豆なっとうべることができませんでしたが、いまできます
→ខ្ញុំពីមុនអត់ចេះញ៉ាំសណ្តែកសៀងណាត់តូទេ ប៉ុន្តែ ឥលូវចេះហើយ។
 
13、
かれわたし日本語にほんご理解りかいすること出来できませでし
→ពួកគាត់មិនអាចយល់ពីភាសាជប៉ុនរបស់ខ្ញុំនោះទេ ។
 
14、
最後さいご最後さいごまで告白こくはくすることでき学校がっこう卒業そつぎょうしまいまし
→នៅទីបំផុតនៃទីបំផុត ខ្ញុំបានបញ្ចប់ការសិក្សាពីសាលា ដោយមិនអាចសារភាពស្នេហ៍បាន។
 
15、
子供こどもころからいかけゆめかなえることでき
→ខ្ញុំអាចសម្រេចក្តីសុបិន្តដែលខ្ញុំដេញតាមតាំងពីក្មេងមកបានហើយ។
 
16、
この気持きも言葉ことばあらわことない
→អារម្មណ៍មួយនេះ គឺមិនអាចពិពណ៌នាដោយពាក្យសម្តីបានទេ។
 
17、
人生じんせいやりなおことない
→ឆាកជីវិតយើង គឺមិនអាចចាប់ផ្តើមឡើងជាថ្មីនោះទេ។

状況じょうきょうなどからかんがえて、~することが可能形かのうけい
→អាចធ្វើបាន​ ដោយគិតពីអ្វី១ដូចជាស្ថានភាពជាដើម

1、
この図書館としょかんは夜9まで利用りようすることができます
→បណ្ណាល័យនេះអាចប្រើបានរហូតដល់ម៉ោង៩យប់។
 
2、
禁煙きんえんです。ここではたばこをうことはできません
→ហាមជក់បារី  នៅទីនេះមិនអាចជក់បារីបានទេ។
 
3、
この椅子いすこわれていますから、すわることはできません注意ちゅういしてくださいね
→ដោយសារតែកៅអីមួយនេះខូច មិនអាចអង្គុយបានទេ  សូមប្រុងប្រយ័ត្នផង។
 
4、
このみせでは、タバコをことができませんよ。ほかみせきましょう。
→នៅហាងនេះ មិនអាចជក់បានរីបានទេ ។តោះ! ទៅហាងផ្សេងវិញ។
  
5、
先週末せんしゅうまつは、あめでしたから、バーベキューをすることができませんでした。
→ចុងសប្តាហ៍មុន ដោយសារតែភ្លៀង ដូច្នេះ មិនអាចធ្វើសាច់អាំងBBQ។
 
6、
年生ねんせいから体育館たいいくかん使つかことできます
→សិស្សឆ្នាំទី2 អាចប្រើប្រាស់សាលកីឡានេះចាប់ពីម៉ោង5ទៅបាន។
 
7、
今日きょうバスケットボール練習れんしゅうすることできませ
→ថ្ងៃនេះ មិនអាចហ្វឹកហាត់កីឡាបាក់បោះនោះទេ៕
 
8、
このエレベーター大人おとな8にんことできます
→ជណ្តើរយន្តប្រអប់នេះ អាចជិះបានមនុស្សធំ8នាក់។
 
9、
あの大学だいがくいえながらオンライン授業じゅぎょうけることできます
→សាកលវិទ្យាល័យនោះ  គឺយើងអាចនៅបណ្តើរ ហើយទទួលការមេរៀនតាមរយៈអនឡាញបាន។
 
10、
ほん雑誌ざっし2週間しゅうかんりることできます
→សៀវភៅ និងទស្សនាវដ្តី អាចខ្ចីរយៈពេល2សប្តាហ៍។
 
11、
このみせインターネットを使つかことできる
→ហាងនេះ គឺអាចប្រើប្រាស់អ៊ីធើណេតបាន។
 
12、
このさき工事こうじちゅうとおことできませ
→នៅខាងមុន គឺគេកំពុងជួសជុល មិនអាចឆ្លងបាននោះទេ។
 
13、
この飛行機ひこうきWi-Fi使つかことできます
→នៅក្នុងយន្តហោះនេះ អាចប្រើប្រាស់Wifi បាន។
 
14、
このレストランではクレジットカード支払しはらことできます
→ភោជនីយដ្ឋាននេះ តើអាចបង់លុយដោយប្រើប្រាស់កាតក្រេឌីតទេ?
 
 
 
អត្ថន័យផ្សេងៗរបស់できる。
 
1、
えきちかくに、あたらしいおみせできそうだよ。
→លឺថាគេបើកហាងថ្មីនៅក្បែរស្ថានីយរថភ្លើង ។
 
2、
わたしあねは、あかちゃんができました
→បងស្រីខ្ញុំ មានកូនហើយ។
 
3、
もうすぐごはんできるから、っていてね。
→បាយជិតរួចរាល់ហើយ ចាំបន្តិចទៀត។
 
4、
としをとってくると、ホクロができやすくなります。
→នៅពេលដែលអាយុកាន់តែច្រើន គឺងាយនឹងកើតប្រជ្រុយ។
 
5、
あたらしい学校がっこうともだちがたくさんできた
→ខ្ញុំរាប់អានបានមិត្តភក្តិនៅសាលាថ្មីបានច្រើនណាស់។
 
6、
日本にほん列島れっとうできたのは、ずっとむかしです。
→ការកកើតជួរកោះប្រទេសជប៉ុន គឺ តាំងពីយូរណាស់មកហើយ។
 
7、
イオンモールができてから、商店街しょうてんがい元気げんきがなくなりました。
 →តាំងពីផ្សារអុីអនត្រូវបានគេបង្កើតមក កន្លែងប្រជុំទៅដោយហាងលក់ទំនិញទៅជាស្ងាត់ទៅៗ។
(តាំងពិមានផ្សារអុីអនមក )