http://4238-ch4-v53.uzlove.life Share To You

JLPT-N1-文法 / 〔JLPTN1〕~いかんで/いかんでは/いかん/いかんによって

តាមរយះ យោងទៅ ឬ អាស្រ័យទៅលើ

① いかんあといくつか結論けつろんあることべることおお
→នៅពីក្រោយនៃいかん」 ភាគច្រើន គឺរៀបរាប់ពីរឿងដែលមានលទ្ឋផល2,3។
入学にゅうがく試験しけん結果けっかいかんで、奨学金しょうがくきんがもらえるかどうかまる。
→ថាតើអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍ឬយ៉ាងណានោះ នឹងត្រូវបានកំនត់ទៅតាមលទ្ឋផលនៃការប្រលងចូល។
(លទ្ឋផលគឺអាចទទួលបាន ឬ  មិនអាចទទួលបាន) 
 
② いかんいかんよっ前項ぜんこう条件じょうけんよっ後項こうこう結果けっかわったりすることあらわます
→ចំនែកឯいかんいかんよっ」 គឺបង្ហាញថា ពេលខ្លះលទ្ឋផលអាចនឹងប្រែប្រួល ដោយអាស្រ័យទៅលើរឿងខាងមុខ។
今期こんき業績ぎょうせきのいかんでは、ボーナスが可能性かのうせいもある。
→ដោយអាស្រ័យលើសមិផលការងារឆមាសនេះ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តអាចនឹងថយចុះ។
(រាល់ដងគឺដឹងតែបានប្រាក់លើកទឹកចិត្តហើយ តែលើកនេះអាចនឹងមានការប្រែប្រួល)។
 
 
名詞めいし +いかんで
名詞めいし +いかんでは
名詞めいし +いかんによっては
名詞めいし +いかんだ
 名詞めいし +いかんで
 
1、
今度こんど試験しけん成績せいせきいかんであたらしいクラスがまる。
→យើងនឹងធ្វើការកំណត់ពីថ្នាក់ថ្មី ដោយអាស្រ័យទៅលើលទ្ឋផលពិន្ទុនៃការប្រលងលើកក្រោយ នឹង ។
 
2、
宣伝せんでん仕方しかたいかんできにる。
→វាអាស្រ័យទៅលើរបៀបនៃការផ្សព្វផ្សាយដែលអាននាំអោយលេចចេញនូវកម្លាតនៃការលក់បាន។
 
3、
入学にゅうがく試験しけん結果けっかいかん奨学金しょうがくきんもらえるどうまる
ថាតើអាចទទួលបានអាហារូបករណ៍ឬយ៉ាងណានោះ នឹងត្រូវបានកំណត់ទៅតាមលទ្ឋផលនៃការប្រលងចូល។
 
4、
今期こんきわたし業績ぎょうせきいかん昇進しょうしんできるどうまる
→ថាតើអាចឡើងតំណែង ឬយ៉ាងណានោះ គឺនឹងត្រូវបានគេកំណត់ទៅតាមសមិតផលការងាររបស់ខ្ញុំក្នុងឆមាសនេះ។
 
5、
就職しゅうしょくできるどう面接めんせつ結果けっかいかんまります
→ថាតើអាចចូលធ្វើការ ឬយ៉ាងណានោះ គឺគេនឹងកំណត់ទៅតាមលទ្ឋផលការសម្ភាសន៍។
 
 名詞めいし +いかんだ
 
1、
しゃ能力給のうりょくきゅうだから、給料きゅうりょう仕事しごと実績じっせきいかんだ
→ដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងផ្ដល់ប្រាក់ខែតាមសមត្ថភាព ដូច្នេះប្រាក់ខែគឺអាស្រ័យលទ្ធផលជាក់ស្តែងនៃការងារ។
 
2、
JLPT N1合格ごうかくできるどうきみたち努力どりょくいかん
→ថាតើជាប់ ឬ មិនជាប់JLPTN1នោះ គឺអាស្រ័យលើការខិតខំរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នា។
 
3、
大学院だいがくいんどう就活しゅうかつ結果けっかいかん
→ថាតើអាចទៅរៀនថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សាអត់នោះ គឺអាស្រ័យលើលទ្ឋផលនៃការស្វែងរកការងារហើយ។
 
4、
この状況じょうきょうチャンスピンチかんがかたいかん
→ថាតើយើងមើលស្ថានភាពនេះជា ឱកាស ឬ ជាគ្រោះនោះ អាស្រ័យទៅលើរបៀបគិត។
 
5、
明日あした旅行りょこうけるかどうかは天候てんこういかんだ
→ថាតើស្អែកអាចទៅដើរលេង ឬ យ៉ាងណានោះ គឺអាស្រ័យលើអាកាសធាតុហើយ។
 
 
 名詞めいし +いかんでは
 
1、
Aチームは現在最下位げんざいさいかいだから、今後数試合こんごすうしあい結果けっかいかんでは監督かんとく交代こうたいもありる。
→ដោយសារបច្ចុប្បន្នចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម Aក្រោយគេ ដូចច្នេះគេអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរគ្រូបង្វឹក ដោយអាស្រ័យទៅលើលទ្ធផលប្រកួតប៉ុន្មានលើកក្រោយ ។
 
2、
診断しんだん結果けっかいかんつぎ試合しあい出場しゅつじょうあきらめなけれならない
ដោយអាស្រ័យទៅតាមលទ្ឋផលនៃការពិនិត្យសុខភាព គឺខ្ញុំត្រូវធ្វើការលះបង់ការចេញប្រកួតនៅការប្រកួតបន្ទាប់។
 
3、
今期こんき業績ぎょうせきいかんボーナス可能性かのうせいある
ដោយអាស្រ័យលើសមិផលការងារឆមាសនេះ ប្រាក់លើកទឹកចិត្តអាចនឹងថយចុះ។
 
4、
状況じょうきょういかん当初とうしょ作戦さくせんえることかんがられる
អាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាព គឺអាចគិតថានឹងកែប្រែយុទ្ឋសាស្ត្រដែលបានគិតតាំងពីដំបូង។
 
5、
金額きんがくいかんその仕事しごとないことありませ
→ខ្ញុំអាចនឹងទទួលការងារនោះ អាស្រ័យទៅតាមទឹកប្រាក់។
 名詞めいし +いかんによっては
 
1、
交渉こうしょう結果けっかいかんによっては約束やくそくりもありる。
→ការរំសាយចោលនៃកិច្ចសន្យាអាចនឹងកើតមាន ដោយអាស្រ័យទៅលើលទ្ឋផលនៃការចរចារ (ចាំមើលលទ្ឋផលចរចារ)
 
2、
天気てんきいかんによっては到着とうちゃくおくれるかもしれません。
→ខ្ញុំប្រហែលជាទៅយឺតក៏មិនដឹង ដោយអាស្រ័យទៅតាមអាកាសធាតុ។
 
3、
反省はんせいいかんによっては処罰しょばつ軽減けいげんするかもしれない。
អាស្រ័យទៅតាមការដឹងកំហុសរបស់ខ្លួន ការពិន័យប្រហែលជាអាចនឹងបន្ឋូរបន្ថយក៏មិនដឹង។
 
4、
今後こんごきみ態度たいどいかんよっかんがないことない
→ខ្ញុំអាចនឹងគិត ដោយអាស្រ័យទៅតាមឥរិយាបថរបស់អ្នកចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ។
 
5、
うらな結果けっかいかんよっ今後こんごかたかんがたい
ដោយអាស្រ័យទៅលើលទ្ឋផលនៃការទស្សទាយ គឺខ្ញុំចង់ធ្វើការគិតពីការកំណត់គោលការណ៍ទាក់ទងនឹងជីវភាពខ្ញុំទៅថ្ងៃអនាគត។