http://4238-ch4-v53.uzlove.life Share To You

JLPTN4-文法 / 〔JLPTN4〕~てはいけない・~てはならない・~てはだめ・~ちゃいけない・~ちゃだめ・

I【~てはいけない・~ちゃいけない】
II【~てはならない】
III【~てはだめ・ではだめ・~ちゃだめ・じゃだめ】

I、~てはいけない・~ではいけない
~てはだめ・~ではだめ
 
ហាម / មិនត្រូវ / មិនគួរ

① 禁止きんしあらわ文型ぶんけいです
→នេះជាទម្រង់បង្ហាញពីការហាមប្រាមឬ ហាមឃាត់។
 
② いけないならないおなじく禁止きんしあらわますその使用範囲しようはんいすこことなります
いけない」និងならない」គឺបង្ហាញពីការហាមប្រាមដូចគ្នា ប៉ុន្តែបរិវេណនៃការប្រើប្រាស់ មានភាពខុសគ្នាបន្តិចបន្តួច។
 
③ いけない教師きょうし両親りょうしん上司じょうしなど地位ちい身分みぶんたかひとひくひと使つかます命令めいれい口調くちょう行動こうどう禁止きんしする特徴とくちょうです
いけない」ជាទូទៅអ្នកមានវណ្ណៈឬតួនាទីខ្ពស់ ប្រើប្រាស់ទៅកាន់អ្នកទាប ដូចជា ថ្នាក់លើ ម្តាយឪពុក,និងគ្រូបង្រៀនជាដើម ។ចំនុចពិសេសគឺ ការហាមប្រាមនូវទង្វើណាមួយ​បែបលក្ខណៈបញ្ជារជាសម្តី។
 
④ はな言葉ことばちゃいけないじゃいけないなどちゃじゃもちます
→ក្នុងភាសានិយាយ គេប្រើប្រាស់ក្នុងរូបរាងちゃじゃ」 ដូចជា 「~ちゃいけない」「~じゃいけない」។
 

Vてけい

1、
ここにゴミを捨てす てはいけません。
→ហាមចោលសម្រាមនៅទីនេះ។
 
2、
日本にっぽんでは結婚式けっこんしきのスピーチのときに、「終わるお​​」や「別れるわか​​​​   」などのことばはを使っつか  はいけません
នៅពេលសុន្ទរកថាអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅប្រទេសជប៉ុន、ហាមប្រើប្រាស់ពាក្យថា「ចប់」ឬក៏「បែក」ជាដើម។
 
3、
初めてはじ​​​   会っあ ひと年齢ねんれい収入しゅうにゅう聞いき てはいけません
មិនត្រូវសួរពីចំណូលឬក៏អាយុនៅពេលជួបនរណាម្នាក់ជាលើកទីមួយនោះទេ។
 
4、
たばこをてはいけません
ហាមជក់បារី។
 
5、
どもはおさけでは いけません
ក្មេងៗ គឺហាមផឹកស្រា។
 
6、
ここは危険きけんです。このかわおよではいけません
→នៅទីនេះគឺគ្រោះថ្នាក់  មិនត្រូវមកហែរទឹកនៅទន្លេនេះទេ។
 
7、
病院びょうきなか携帯電話けいたいでんわ使つかてはいけません
នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យ ហាមមិនអោយប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ័ដៃទេ។
 
8、
授業じゅぎょうちゅう携帯けいたい電話でんわ使つかいけませ
ហាមប្រើប្រាស់ទូរសព្ទ័ដៃ ក្នុងអំឡុងម៉ោងសិក្សា។
 
9、
この学校がっこうかみいけませ
→នៅសាលានេះ គឺហាមលាបសក់។
 
10、
ここでタバコいけませ
ហាមជក់បារីនៅទីនេះ ។ 
「~ては、~では」នៅមានអត្ថន័យផ្សេងទៀត នៅក្នុងវេយ្យាករណ៍N3 ដូច្នេះ ពេលខ្លះយើងអាចនឹងភ័ន្តច្រលំនឹងអត្ថន័យ ។
ក្នុងវេយ្យាករណ៍N3「~ては、~では」មានន័យថា "ប្រសិនបើ (ប៉ុន្តែបង្ហាញពីលទ្ឋផលមួយទៅជាអវិជ្ជមាន ឬ មិនល្អ)"
 
1、
いまままN3合格ごうかくできないだろ
→បើនៅទាំងអុីចឹងដូចឥលូវទៀត N3 ប្រហែលជាប្រលងមិនជាប់ទេ។
 
2、
そんなに毎日まいにちからだわるです
→មួយថ្ងៃៗ បើផឹកដល់ថ្នាក់នឹង គឺមិនល្អសម្រាប់ខ្លួនប្រាណ(សុខភាព)ទេ។
 
3、
そとかけたいですこんなにさむかけられない
→ចង់ចេញទៅក្រៅណាស់ប៉ុន្តែ បើរងារបែបនេះ ចេញទៅមិនរួចទេ។
 
សម្រាប់ការពន្យល់លម្អិតអាចស្វែងរកមេរៀន「ては」នៅក្នុងapp share2u168បាន ។
 
↓II、~てはならない・~てはなりません↓
 
ならない特定とくてい個人こじんたいなく社会しゃかい一般的いっぱんてきルール禁止きんしあらわことおお
ならない」  មិនប្រើប្រាស់ចំពោះបុគ្គលណាដែលជាក់លាក់នោះទេ ភាគច្រើនបង្ហាញពីការហាមប្រាមជាច្បាប់(វិន័យ)ទូទៅនៃសង្គម។
 
② 目上めうえひと使つかない
→ មិនអាចប្រើប្រាស់ទៅកាន់ថ្នាក់លើនោះទេ។
 
特殊とくしゅ状況じょうきょう注意ちゅういいましもちいる場合ばあいもある。
→មានករណីខ្លះប្រើប្រាស់ជាការព្រមាន និងប្រាប់អោយប្រុងប្រយ័ត្ន ក្នុងស្ថានភាពពិសេសណាមួយ។
 
れい
このさきならない
ពីទីនេះទៅមុខទៀត គឺហាមចូល។
 
**注意ちゅうい
ប្រយ័ត្នភ័ន្តច្រលំនឹងវេយ្យាករណ៍N2「~てならない」
N4 ~てはならない
N2 ~てならない
 
1、
すぐこたおしなりませ子供こども自分じぶんかんがさせること重要じゅうようです
មិនគួរប្រាប់ចម្លើយភ្លាមនោះទេ ។ការដែលអោយកូនរៀនគិតដោយខ្លួនឯង គឺជារឿងដែលសំខាន់។
 
2、
自転車じてんしゃ二人ふたりなりませ
មិនត្រូវជិះកង់មួយ២នាក់នោះទេ។
 
3、
近所迷惑きんじょめいわくになるので、よるおそさわではなりません
→ដោយសារតែនឹងរំខានដល់អ្នកជិតខាង ដូច្នេះ មិនត្រូវឡូឡាដល់យប់ជ្រៅពេកទេ។
 
4、
友達ともだち宿題しゅくだいうつなりませ自分じぶんください
មិនត្រូវចម្លងលំហាត់កិច្ចការផ្ទះរបស់មិត្តភក្តិនោះទេ ។សូមធ្វើខ្លួនឯង ។
 
5、
約束やくそくやぶてはなりません。必ず守ってください。
មិនត្រូវក្បត់ពាក្យសន្យានោះតេ ។ដាច់ខាតសូមគោរព(ពាក្យសន្យា)។
 
6、
よわものいじめならない
មិនត្រូវធ្វើរបស់ឬមនុស្សទន់ខ្សោយនោះទេ។
 
7、
自分じぶんミスひとせいならない
មិនត្រូវទម្លាក់កំហុសខ្លួនឯងទៅអ្នកដទៃនោះទេ។
 
↓III、~てはだめ・~ではだめ↓
~ちゃだめ・~じゃだめ 

Vだめです一般いっぱんろんなく直接ちょくせつ行為こういつい使つかます

Vだめです」មិនមែនសម្រាប់និយាយជាសាធារណនោះទេ គឺប្រើប្រាស់និយាយទាក់ទងនឹងទង្វើរបស់ដៃគូស្តាប់ដោយផ្ទាល់តែម្តង។
 
② 家族かぞく友達ともだち同士どうしどもあいだよく使つかます
→ភាគច្រើនត្រូវបានប្រើប្រាស់រវាងសមាជិកក្នុងក្រុមគ្រួសា ឬ មិត្តភក្តិគ្នាឯង ឬក្មេងៗ(កូនៗ)ជាដើម។
 
 
 
てはいけないちゃだめ
ではいけないじゃだめ

1、
ちゃだめ
មិនត្រូវយំទេ។
 
2、
これダメだよ。
ហាមញ៉ាំរបស់នេះ។
 
3、
その手紙てがみじゃだめ
ហាមអានសំបុត្រមួយនោះ។
 
4、
まえスマホちゃダメよ。
→មុនពេលចូលគេង មិនគួរមើលស្មាតហ្វូននោះទេ។
 
5、
ここはきけんなので、はいちゃダメだよ。
→ដោយសារតែទីនេះគ្រោះថ្នាក់ ដូច្នេះ ហាមចូល។
 
6、
まだ宿題しゅくだいわっなかったらあそちゃだめ
→ប្រសិនមិនទាន់ធ្វើលំហាត់កិច្ចការផ្ទះចប់ទេ ហាមចេញទៅលេង។
 
7、
ペットボトルをここに捨てす てはだめよ。
ហាមបោះចោលដបទឹកសុទ្ធនៅទីនេះបានទេ។
 
8、
それはとても怖い話ですよ。聞いたら、泣いてはだめです。
→រឿងនឹងជារឿងដែលគួរអោយខ្លាច ។ប្រសិនជាស្តាប់ហើយ ហាមយំណា។