http://4238-ch4-v53.uzlove.life Share To You

JLPTN4-文法 / 〔JLPTN4〕~ように言う/~ように伝える/~ように注意する 

ប្រាប់ថា ឬ ផ្តែផ្តាំថា ឬ អោយដំបូលន្មានថាអោយធ្វើអ្វីមួយ

① 「〜ようにう」は「〜してくださいとう」「〜してとたのむ」という意味いみ文型ぶんけいです。
→「〜ようにう」គឺទម្រង់វេយ្យាករណ៍បង្ហាញពីអត្ថន័យដែលថា "និយាយថា សូមធ្វើ..." ឬ "ពឹងពាក់ថាសូមធ្វើ..."។
 
② 第三者だいさんしゃたいして「命令めいれい」「依頼いらい」「注意ちゅうい」するときなどに使つかわれます。
→ទម្រង់វេយ្យាករណ៍នេះ ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅពេលដែលយើង "ទូន្មាន""ពឹងពាក់""បញ្ជារ"ទៅកាន់បុរសទី3។
 
③ 「〜ないようにう」は「〜するなとう」「〜しないでくださいとう」という意味いみで「禁止きんし」をあらわします。
→「〜ないようにう」គឺបង្ហាញពី"ការហាមឃាត់" ក្នុងអត្ថន័យថា "និយាយថាកុំធ្វើ..."ឬ "និយាយសូមកុំធ្វើ..."។
 
ははわたしに「もっと勉強べんきょうしなさい」と言いい​ました。
ははわたしに、もっと勉強べんきょうするように言いい​ました
ម៉ាក់បាននិយាយមកខ្ញុំថា“សូមខំរៀនជាងនេះ“
⇒ម៉ាក់បាននិយាយថាអោយខ្ញុំខំរៀនជាងនេះ
 
 
ちち子供こどもたちに「毎日まいにちゲームばかりしてはいけません」と注意ちゅういしました。
ちち子供こどもたちに、毎日まいにちゲームばかりしないように注意ちゅういしました
ប៉ាបានទូន្មានទៅកូនថា“មិនត្រូវគិតតែលេងហ្គេមរាល់ថ្ងៃទេ
⇒ប៉ាបានទូន្មានទៅកូនថាកុំគិតតែលេងហ្គេមរាល់ថ្ងៃអញ្ជឹង
 

V辞書じしょけい+ように(う、つたえる、注意ちゅういする、たのむ...)
Vないけい+ように(う、つたえる、注意ちゅういする、たのむ...)

1、
先生せんせい学生がくせいに、明日あしたは9までに来るく​ように言いい​ました
→លោកគ្រូបាននិយាយទៅកាន់កូនសិស្សថាអោយថ្ងៃស្អែកសូមមកមុនម៉ោង9។
 
2、
わたし医者いしゃ今日きょうはお風呂ふろ入らはい  ないようにと言わい れました
→ខ្ញុំត្រូវបានគ្រូពេទ្រប្រាប់ថាមិនអោយចូលក្នុងអាំងងូតទឹកក្តៅនោះទេនៅថ្ងៃនេះ។
 
3、
ははからのメールには、もっと勉強べんきょうをするようにと書いか てありました
→នៅក្នុងសំបុត្ររបស់អ្នកម្តាយបានសសេរថាអោយខ្ញុំខំរៀនជាងនេះ។
 
4、
田中たなかさんが戻っもど たら、電話でんわをくれるように伝えつた てください
→នៅពេលដែលលោកTanakaត្រលប់មកវិញ សូមប្រាប់គាត់អោយទូរសព្ទ័មកខ្ញុំវិញមផង
 
5、
かれはや学校がっこうようにった
ប្រាប់គាត់ថាអោយឆាប់មកសាលារៀន។
 
6、
かれ遅刻ちこくしないように注意ちゅういした
ទូន្មានគាត់ថាកុំអោយមកយឺតទៀត។
 
7、
学生がくせいたちに、授業じゅぎょうちゅう日本語にほんご以外いがい使つかわないようにった
ខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់ទៅសិស្សានុសិស្សាថា ក្នុងម៉ោងសិក្សាក្រៅពីភាសាជប៉ុន គឺមិនអោយប្រើប្រាស់នោះទេ។
 
8、
部長ぶちょうわたし金曜日きんようび残業ざんぎょうしないようにいました
→ប្រធានផ្នែក បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំថា ថ្ងៃសុក្រ សូមកុំថែមម៉ោងនោះទេ។
 
9、
先生せんせい学生がくせい授業じゅぎょうおくれないようにと注意ちゅういしました
→គ្រូបានទូន្មានទៅកាន់សិស្សថា កុំមកយឺតម៉ោងសិក្សា។
 
10、
学生がくせい先生せんせい授業じゅぎょうちゅう日本語にほんごだけはなように注意ちゅういされました
→សិស្សត្រូវបានគ្រូទូន្មានថា ក្នុងម៉ោងសិក្សា និយាយបានតែភាសាជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ។
 
11、
どもはおとうさんにに友達ともだち大切たいせつにするようにわれました
→កូនៗ ត្រូវបានលោកឪពុកប្រាប់ថា សូមថែរក្សាមិត្តភក្តិ។
 
12、
どもはおとうさんにお土産みやげってくるようにたのみました
→កូនៗ បានពឹងពាក់លោកឪពុកអោយជួយទិញអំណោយអនុស្សាវរិយ៍មកវិញ
 
13、
部長ぶちょうわたし来週らいしゅう大阪おおさか出張しゅっちょうするようにいました
→ប្រធានផ្នែកបានប្រាប់ខ្ញុំថា សប្តាហ៍ក្រោយសូមចុះបេសកម្មទៅកាន់ខេត្តអូសាកា។
 
 
14、
学生がくせい図書館としょかんものべないように注意ちゅういしました
学生がくせいに「図書館としょかんものべてはいけません」と注意ちゅういしました。】
→ខ្ញុំបានស្តីអោយសិស្សថាមិនត្រូវញ៉ាំអាហារនៅក្នុងបណ្ណាល័យនោះទេ។
〔みんなの日本語にほんご中級ちゅうきゅう-だい

15、
この仕事しごと今日きょうちゅうにやるようにたのまれました
【この仕事しごと今日きょうちゅうにやってください」とたのまれました。】
ខ្ញុំត្រូវបានគេពឹងថាអោយធ្វើការងារនេះ ក្នុងថ្ងៃនេះ។
〔みんなの日本語にほんご中級ちゅうきゅう-だい
 
16、
どもたちにはやようにいました
子供こどもたちに「はやなさい」といました。】
ខ្ញុំបាននិយាយទៅកូនៗថា សូមឆាប់ចូលគេង។
〔みんなの日本語にほんご中級ちゅうきゅう-だい

17、
先生せんせい明日あしたまでにレポートをようにわれました
ខ្ញុំត្រូវបានគ្រូប្រាប់ថា របាយការណ៍សូមប្រគល់អោយបានមុនថ្ងៃស្អែក។
〔みんなの日本語にほんご中級ちゅうきゅう-だい
 
18、
A: 管理人かんりにんなにわれたんですか。
B: ええ、ごみは月曜日げつようび以外いがいにはさないように注意ちゅういされました
A: មានត្រូវបានអ្នកមើលការខុសត្រូវថាអោយអីអត់?
B: បាទ ត្រូវបានគាត់ស្តីអោយថា សំរាម សូមកុំយកទៅដាក់ក្រៅពីថ្ងៃច័ន្ទ។
〔みんなの日本語にほんご中級ちゅうきゅう-だい
 
19、
ミラーさんはすぐ会議かいぎしつようにつたえてください
សូមប្រាប់ទៅលោកមីរ៉ាថា អោយមកបន្ទប់ប្រជុំបន្ទាន់។
〔みんなの日本語にほんご中級ちゅうきゅう-だい